Home > Nieuws > Artikel Risico Gestuurd Vastgoed Onderhoud in Corportatiegids

Artikel Risico Gestuurd Vastgoed Onderhoud in Corportatiegids

Maandag 01 Juli 2019

De CorporatieGids biedt woningcorporaties het startpunt voor (her)oriëntatie op bedrijfsvoering en ICT- oplossingen en diensten. Naast een zo volledig mogelijk overzicht en bedrijfspresentaties van toeleveranciers en adviesbureaus, biedt de CorporatieGids ook redactionele houvast voor onze doelgroep. Vandaag aandacht voor “Strategisch vastgoed beleid, conditiemeten NEN 2767 en Risico Gestuurd Vastgoed Onderhoud”

Onderhoud betreft doorgaans een aanzienlijke post op de begroting van woningcorporaties. Niet verwonderlijk dan ook dat het management aangeeft op deze begrotingsposten te willen sturen met als uitgangspunt een heldere onderhoudsstrategie. Doelstelling is dat ‘vraag en aanbod’ zo optimaal mogelijk op elkaar worden afgestemd. De systematiek ‘Conditiemeten (NEN 2767)’ geeft u het ultieme hulpmiddel in handen: Risico Gestuurd Vastgoed Onderhoud.

Vraagzijde
Vaststellen strategisch (onderhouds)beleid van de corporatie.

Binnen het onderhoudsproces wordt de vraagzijde vanuit het strategisch beleid gedefinieerd. “Kwaliteitsniveaus” zoals sloop, door-exploiteren, verbetering, etc., kennen elk eigen uitgangspunten die worden vertaald naar concrete onderhoudsmaatregelen. Door kwaliteitsniveaus aan complexen te koppelen worden meerjaren onderhoudsplannen steeds vanuit de juiste strategie opgesteld.

Aanbodzijde
Bouwkundige kwaliteit wordt op objectieve wijze vastgelegd (Conditiemeten).

De werkelijke technische staat, aanbodzijde, wordt in kaart gebracht door middel van de conditiemeting. Deze methodiek bestaat uit het vastleggen van gebreken waarbij inspecteurs meteen worden gevraagd te adviseren over te nemen maatregelen.

Meerjaren onderhoudsplannen
Opstellen plannen door vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Bij het opstellen van de meerjaren onderhoudsbegrotingen worden de onderhoudsadviezen van inspecteurs (aanbodzijde/conditiemeting) getoetst aan het strategisch beleid van de corporatie (vraagzijde/kwaliteitsniveaus). Op afgewogen wijze komen zo meerjaren onderhoudsplannen tot stand.

Jaarplannen/-budgetten
Opstellen jaarbudgetten op basis van Risico Gestuurd Vastgoed Onderhoud

Woningcorporaties stellen jaarlijks budgetplannen op die na goedkeuring worden gezien als ‘Taakstellend budget’. Een proces waarbij belangrijke keuzes worden gemaakt aangezien beschikbare financiële middelen in vele gevallen ontoereikend zijn. Analyses zijn een vereiste en besluitvorming dient op objectieve wijze en op feiten gebaseerd plaats te vinden. Het antwoord hierop is Risico Gestuurd Vastgoed Onderhoud.

De methodiek Risico Gestuurd Vastgoed Onderhoud brengt risico’s in kaart in het geval dat onderhoud niet wordt uitgevoerd. Daarbij is voor elk beleidsmatig vastgesteld kwaliteitsniveau vooraf bepaald welke risico’s relevant zijn. Vervolgens worden risico’s vertaald naar prioriteiten van maatregelen die, bij de opstelling van jaarbudgetten, onderling zorgvuldig worden gewogen.

Ofwel: Risico Gestuurd Vastgoed Onderhoud betreft een methodiek die tot verantwoorde besluitvorming leidt.

Een bijdrage van Vastware

Bron: CorporatieGids