Vraag en aanbod

De integrale meerjaren plnning komt tot stand door vraag een aanbod bij elkaar te brengen!

Deze stelling is binnen Vastware vertaald naar functionaliteit waarvoor gebruikers apart kunnen worden geautoriseerd.

Aanbodzijde: conditiemeting

De aanbodzijde betreft de werkelijke technische staat van het vastgoed die in kaart wordt gebracht door middel van de conditiemeting, een inspectiemethodiek waarbij de bouwkundige kwaliteit op objectieve wijze wordt gemeten en vastgelegd. Deze methodiek, volgens de NEN 2767, bestaat uit het constateren en vastleggen van gebreken c.q. schadebeelden. Aan de hand van deze gebreken wordt de inspecteur gevraagd “adviesmaatregelen” te definiëren. Dit betekent dat de inspecteur tijdens zijn inspectie een advies uitbrengt over onderhoudsmaatregelen die zouden moeten worden uitgevoerd om de gebreken te herstellen en het vastgoed in de gewenste onderhoudstoestand te houden.

Vraagzijde : Strategisch voorraadbeleid

Het strategisch voorraadbeleid zorgt voor de onderbouwing van keuzes en aanpak bij gebouwen/complexen en de daarmee gemoeide financiële middelen. Het beleid geeft dus de kaders aan waaraan de aanbodzijde moet worden getoetst.

Opstellen onderhoudsbegrotingen, jaarplannen/-budgetten

De opsteller van meerjaren onderhoudsbegrotingen (planner) toetst de resultaten van de conditiemeting inclusief de gekoppelde onderhoudsadviezen (aanbodzijde) aan het strategisch beleid van de organisatie (vraagzijde). Het is namelijk heel goed mogelijk dat het beleid van de organisatie tot andere keuzes leidt. Een voorbeeld: Bij houtrot wordt doorgaans een reparatiemaatregel voorgesteld . Op zich een uitstekend instandhoudingsadvies. Echter vanuit het energiebeleid kan worden besloten tot het plaatsen van dubbelglas. Deze besluit kan vervanging van kozijnen betekenen. Logischerwijs wordt de adviesmaatregel “houtrot reparatie” vervolgens niet overgenomen in de meerjaren onderhoudsbegroting.